Inimohvrid piiblis


Viies moosese raamat 12:27
Ja ohverda oma põletusohvrid, liha ja veri, Issanda, oma Jumala altaril; su tapaohvrite veri valatagu Issanda, su Jumala altarile, liha aga võid sa süüa.

Judeokristlik piibel on silmini täis vereohvrit – INIMvereohvrit. Enamus kristlasi tugineb sellele, mida nende jutlustajal öelda on ja/või on nad liiga laisad või vaimse peetusega, et asju ise lugeda ja uurida. Kui paljud inimesed võtavad üldse vaevaks PÄRISELT MÕELDA? Lisaks jehoovale tehtud ilmselgetele inimvereohvritele toimus selle verejanulise väljamõeldise käsul üks veresaun teise järel. Jutt käib arvukatest sõdadest ja teistest ebainimlikest tegudest.

Mittejuutide Pühad tekstid ja kirjutised on asendatud juutide leiutatud kõntsaga. Selles pole mitte midagi spirituaalset, lihtsalt mõrva järel mõrv. See ei erine juutide hollywoodi toodangust, kus rõhk on lõputul vägivallal, verevalamisel ja mõrval.

Teine moosese raamat 22:29 “Nõndasamuti tee oma veiste, lammaste ja kitsede esmasündinutega: seitse päeva olgu ta oma ema juures, kaheksandal päeval pead ta minule andma.”

Hesekiel 20:25 “Siis andsin ka mina neile määrused, mis ei olnud head, ja seadused, mille varal nad ei saanud elada.
26 Ma lasksin nad saada rüvedaks nende ohvriandide läbi, kui nad kõik esmasündinud lasksid tulest läbi käia; ma kohutasin neid, et nad tunneksid, et mina olen Issand.”

Teises saamueli raamatus on järjekordne näide vereohvrist jehoova lepitamiseks.
21:6 tema poegadest antagu meile seitse meest ja me poome nad Issandale Issanda valitu Sauli Gibeas!” Ja kuningas ütles: „Ma annan.”
21:9 ja andis need gibeonlaste kätte; ja nemad poosid need mäe peal Issanda ees. Nõnda langesid need seitse ühekorraga ja nad surmati esimesil lõikuse päevil odralõikuse alguses.
21:10 Siis võttis Rispa, Ajja tütar, kotiriide ja laotas selle enesele kalju peale lõikuse algusest, kuni vesi sadas taevast nende peale; ja ta ei lasknud nende kallale taeva linde päeval ega metsloomi öösel.

Kui mõrvatakse külmavereliselt seitse meest selleks, et lepitada jehoovat lootuses, et see lõpetab näljahäda, siis seda saab ainult nimetada inimvereohvriks.

Veel vereohvreid:

Neljas moosese raamat 31:25 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Lugege üle inimestest ja loomadest võetud saak, sina ja preester Eleasar ja koguduse perekondade peamehed,
27 ja jaota saak pooleks sõjas käinud sõjameeste ja terve koguduse vahel!
28 Siis võta sõjas käinud sõjameestelt andam Issandale, üks hingeline viiesajast, niihästi inimestest kui veistest, eeslitest, lammastest ja kitsedest!
29 Võta see nende osapoolest ja anna preester Eleasarile, tõstelõivuks Issandale!
30 Ja Iisraeli laste osapoolest võta üks viiekümnest: inimestest, veistest, eeslitest, lammastest ja kitsedest, kõigist loomadest, ja anna need leviitidele, kes toimetavad Issanda elamu teenistust!”
31 Ja Mooses ja preester Eleasar tegid, nagu Issand oli Moosest käskinud.
32 Ja saak, ülejääk kokkuriisutust, mida sõjamehed olid riisunud, oli: lambaid ja kitsi kuussada seitsekümmend viis tuhat;
33 veiseid seitsekümmend kaks tuhat;
34 eesleid kuuskümmend üks tuhat;
35 ja inimhingi naistest, kes ei olnud tundnud mehega magamist, kõiki kokku kolmkümmend kaks tuhat.
36 Pool sellest, sõjas käinute osa, oli: lambaid ja kitsi kolmsada kolmkümmend seitse tuhat viissada;
37 andam Issandale lammastest ja kitsedest oli kuussada seitsekümmend viis;
38 veiseid oli kolmkümmend kuus tuhat, ja neist andam Issandale: seitsekümmend kaks;
39 eesleid oli kolmkümmend tuhat viissada, ja neist andam Issandale: kuuskümmend üks;
40 inimhingi oli kuusteist tuhat, ja neist andam Issandale: kolmkümmend kaks hinge.

Järgnev väljavõte pärineb raamatust "The Handbook of Jewish Knowledge", Nathan Ausubel ©1964; leheküljed 302-303

"Jefta, üks sõjameestest oli pärast Kaananimaa vallutamist ohverdanud oma ainsa tütre iisraeli jumalale, et tähistada sõjalist võitu ammonlaste üle; Saamuel “nägija” oli ohverdaval viisil hakkinud ära Agagi keha jumala ees; Taavet, tundlik poeedist kuningas oli andnud Sauli seitse poega gibeonlastele, et “need jumala ees üles puua”.

Järgnevalt on näha üks näide sellest kuidas muudeti salmi Kohtumõistjate raamatus 11:39. Teistes on inimohver asendatud sõnaga “lambuke”.

Kohtumõisjate 11:34 Kui Jefta tuli koju Mispasse, vaata, siis tuli ta tütar välja temale vastu trummidega ja ringtantsu tantsides. Ja see oli tema ainus laps, ei olnud tal peale selle poega ega tütart.
35 Aga kui ta teda nägi, siis käristas ta oma riided lõhki ja ütles: „Oh mu tütar, sa surud mind põlvili! Et sina oled see, kes tõukab mind õnnetusse! Aga ma olen avanud oma suu Issanda poole ega või taganeda.”
36 Aga tütar ütles temale: „Mu isa! Kui sa oled avanud oma suu Issanda poole, siis talita minuga, nagu sinu suust on välja tulnud, kui nüüd Issand on lasknud sind kätte maksta su vaenlastele ammonlastele!”
37 Siis ta ütles oma isale: „Lubatagu mulle seda: jäta mind veel kaheks kuuks, et saaksin minna ja käia mägedel ning nutta oma neitsipõlve, mina ja mu sõbrannad!”
38 Ja tema vastas: „Mine!” ja saatis ta ära kaheks kuuks. Siis ta läks, tema ja ta sõbrannad, ning nuttis mägedel oma neitsipõlve.
39 Aga kahe kuu pärast tuli ta tagasi oma isa juurde ja see talitas temaga oma tõotuse kohaselt, mille ta oli andnud; tema ei saanudki meest tunda. Ja see sai Iisraelis tavaks,
40 et igal aastal, neli päeva aastas, käisid Iisraeli tütred lauluga ülistamas gileadlase Jefta tütart.

Kui ilmselgeks saab see muutuda? Kohtumõistjate salmis 11:35 rebib Jefta oma riideid. Kes selle tähendusega kursis ei ole, siis tegemist on heebrea ja lisaks iidse kombega rebida oma riided armastatu surma puhul katki. “Aga ma olen avanud oma suu Issanda poole ega või taganeda.” Ta on lubanud ohverdada oma ainsa tütre jehoovale. “Ega või taganeda” tähendab silmatorkava selgusega aga seda, et jehoova nõudis seda tegu vastukaubana vaenlaste ja “ammonlaste” üle võidu saavutamise eest. 


Kohtumõistjate 11:37 ütleb ta tütar “Lubatagu mulle seda: jäta mind veel kaheks kuuks, et saaksin minna ja käia mägedel ning nutta oma neitsipõlve.” Siit on ilmselge, et jehoova nõudis neitsi ohverdamist.

Kohtumõistjate 11:39; Kui ta naases oma isa juurde “ja see talitas temaga oma tõotuse kohaselt, mille ta oli andnud; tema ei saanudki meest tunda.” Ning kohtumõistjate 11:40 “et igal aastal, neli päeva aastas, käisid Iisraeli tütred lauluga ülistamas gileadlase Jefta tütart.” On vägagi selge, et ta ohverdas oma ainsa neitsist tütre jehoovale kes NÕUDIS seda tegu vastutasuks Jefta võidu tagamise eest.


KANNIBALISM:
Viies moosese raamat 28:53 Ja sina sööd oma ihuvilja, oma poegade ja tütarde liha, keda Issand, su Jumal, sulle on andnud, piiramisel ja kitsikuses, millega su vaenlane sind ahistab.
54 Isegi su keskel oleva õrna ja hellitatud mehe silm vaatab kurjalt oma vennale ja naisele oma süles ja oma järelejäänud lastele, kes tal veel alles on,
55 ega anna ühelegi neist oma laste lihast, mida ta ise sööb, sest midagi muud ei ole temale jäänud piiramisel ja kitsikuses, millega su vaenlane sind ahistab kõigis su väravais.
56 Su keskel olev õrn ja hellitatud naine, kes oma õrnuses ja hellitatuses ei ole katsunud jalataldagi maha panna, vaatab kurjalt mehele oma süles ja oma pojale ja tütrele
57 oma järelsünnitiste pärast, mis tulevad välja ta jalgade vahelt, ja laste pärast, keda ta sünnitab, sest ta tahab ise neid salaja süüa täielikus puuduses piiramisel ja kitsikuses, kui su vaenlane sind ahistab su väravais.
58 Kui sa ei pea hoolsasti kõiki selle Seaduse sõnu, mis sellesse raamatusse on kirjutatud, et sa kardaksid seda aulist ja kardetavat nime, Issandat, oma Jumalat,

INIMVEREST EI PIISANUD, JEHOOVA ANDIS SELGED JUHISED KA LOOMADE RITUAALSEKS MÕRVAKS:

Teine moosese raamat 20:24 Tee mulle mullast altar ja ohverda selle peal oma põletus- ja tänuohvreid, oma lambaid, kitsi ja veiseid! Kõigis paigus, kus ma käsin oma nime kuulutada, tulen ma sinu juurde ja õnnistan sind.

Teine moosese raamat 24:4 Ja Mooses kirjutas üles kõik Issanda sõnad. Ja ta tõusis hommikul vara ning püstitas mäe alla altari ja kaksteist sammast vastavalt Iisraeli kaheteistkümnele suguharule.
5 Ja ta läkitas Iisraeli laste noori mehi ohverdama põletusohvreid ja tapma härjavärsse tänuohvriks Issandale.
6 Ja Mooses võttis poole verest ning pani kausikestesse, aga teise poole verest ta piserdas altarile.
7 Siis ta võttis seaduseraamatu ja luges rahva kuuldes. Ja nad ütlesid: „Kõik, mida Issand on käskinud, me teeme ja võtame kuulda!”
8 Ja Mooses võttis verd ning piserdas rahva peale, öeldes: „Vaata, see on selle lepingu veri, mille Issand teiega on teinud kõigi nende sõnade põhjal!”

Veel vereohvri juhiseid jehoovalt:
Teine moosese raamat 23:18 Sa ei tohi ohverdada mu tapaohvri verd haput leiba süües, ja mu pühade ohvrirasv ei tohi seista üle öö hommikuni!

Teine moosese raamat 29:10 Too härjavärss kogudusetelgi ette ning Aaron ja tema pojad pangu oma käed härjavärsi pea peale!
11 Tapa härjavärss Issanda ees kogudusetelgi ukse juures!
12 Võta härjavärsi verd ja määri sõrmega altari sarvedele; kogu veri aga vala altari jalale!
13 Ja võta kõik sisikonda kattev rasv, maksarasv, mõlemad neerud ja rasv, mis nende küljes on, ja süüta altaril põlema!
14 Aga härjavärsi liha, nahk ja sisikond põleta tulega väljaspool leeri; see on patuohver!
15 Võta üks jääradest ning Aaron ja tema pojad pangu oma käed jäära pea peale!
16 Tapa see jäär ja võta ta verd ning piserda altarile ümberringi!
17 Raiu jäär tükkideks, pese ta sisikond ja sääred ning pane need ta tükkide ja pea peale!
18 Siis süüta kogu see jäär altaril põlema; see on põletusohver Issandale, see on healõhnaline tuleohver Issandale!
19 Seejärel võta teine jäär ning Aaron ja tema pojad pangu oma käed jäära pea peale!
20 Tapa see jäär ja võta ta verd ning määri Aaroni parema kõrva lestale ja tema poegade parema kõrva lestale, ja nende parema käe pöidlale ja parema jala suurele varbale; muu veri aga piserda altarile ümberringi!
21 Võta altaril olevat verd ja võideõli ja piserda Aaroni ja tema riiete peale, nõndasamuti tema poegade ja poegade riiete peale; siis saavad pühaks tema ja ta riided, ja samuti tema pojad ja poegade riided!
22 Võta siis jäära rasv ja rasvane saba, sisikonna võrkkile rasv ja maksarasv, mõlemad neerud ja rasv, mis nende küljes on, ja parempoolne saps, sest see on pühitsusjäär,
23 üks päts leiba, üks õliga segatud leivakakk ja üks õhuke koogike hapnemata leibade korvist, mis on Issanda ees,
24 ja pane need kõik Aaroni käte peale ja tema poegade käte peale ning kõiguta neid kõigutusohvrina Issanda ees!
25 Siis võta need nende käte pealt ja põleta altaril põletusohvri peal meeldivaks lõhnaks Issanda ees; see on tuleohver Issandale!
26 Võta rinnaliha Aaroni pühitsusjäärast ja kõiguta seda kõigutusohvrina Issanda ees; ja see saagu siis sinule!
27 Pühitse kõigutusrinda ja tõstesapsu, mida on kõigutatud ja mida on tõstetud Aaroni ja tema poegade pühitsusohvri jäärast,
28 ja need saagu Iisraeli lastelt Aaronile ja tema poegadele igavese seaduse järgi, sest see on tõstelõiv; ja kui tõstelõiv on see Iisraeli lastelt nende tänu-tapaohvritest, tõstelõiv Issandale!
29 Aaroni pühad riided saagu pärast teda ta poegadele, et neidki nende sees võitaks ja nende käed täidetaks!
30 Seitse päeva kandku neid oma seljas see ta poegadest, kes saab preestriks, kes läheb kogudusetelki, et pühamus teenida!
31 Võta pühitsusjäär ja keeda selle liha pühas paigas!

Kolmas moosese raamat, peatükk 1
1:1 Ja Issand kutsus Moosese ning rääkis kogudusetelgist temaga, öeldes:
2 „Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile: Kui keegi teist tahab tuua Issandale ohvrianni kariloomadest, siis ta toogu oma ohvriand veistest või lammastest ja kitsedest!
3 Kui tema ohvrianniks on põletusohver veistest, siis ta toogu üks veatu isaloom; ta toogu see kogudusetelgi ukse juurde, et ta leiaks armu Issanda ees!
4 Ja ta pangu oma käsi põletusohvri pea peale, et see leiaks armu tema heaks ja tooks temale lepituse!
5 Siis ta tapku mullikas Issanda ees ja Aaroni pojad, preestrid, toogu veri ning piserdagu verd ümberringi altarile, mis on kogudusetelgi ukse ees!
6 Ta nülgigu põletusohver ja raiugu see tükkideks!
7 Ja preester Aaroni pojad tehku altarile tuli ja pangu puid tulle!
8 Ja preestrid, Aaroni pojad, seadku tükid koos pea ja rasvaga puude peale, mis on altaril olevas tules!
9 Sisikond ja jalad pestagu veega, ja preester süüdaku see kõik altaril põlema: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!
10 Ja kui ta ohvriand põletusohvriks on lammastest või kitsedest, siis ta toogu selleks veatu isaloom
11 ja tapku see Issanda ees altari põhjapoolses küljes; ja preestrid, Aaroni pojad, piserdagu selle verd altarile ümberringi!
12 Ja ta raiugu see tükkideks koos pea ja rasvaga, ja preester seadku need puude peale, mis on altaril olevas tules!
13 Sisikond ja jalad pestagu veega, ja preester toogu kõik see ning süüdaku altaril põlema: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!
14 Ja kui tema ohvrianniks Issandale on põletusohver lindudest, siis ta toogu oma ohver turteltuvidest või muudest tuvidest!
15 Preester viigu see altari juurde ja näpistagu sellelt pea ning süüdaku see altaril põlema; ja selle veri pigistatagu altari seina peale!
16 Ta eemaldagu selle pugu koos sulestikuga ja visaku see altari kõrvale, idapoolsesse külge, tuhaasemele!
17 Siis ta lõigaku see lõhki tiibade juurest, ilma neid eraldamata, ja preester süüdaku see altaril põlema puude peal, mis on tules: see on põletusohver, healõhnaline tuleohver Issandale!

Kolmas moosese raamat, peatükk 7
7:1 Ja see on seadus süüohvri kohta, mis on väga püha:
2 paigas, kus tapetakse põletusohver, tapetagu ka süüohver, ja selle veri piserdatagu altarile ümberringi!
3 Ja ohverdatagu kõik selle rasv: rasvane saba ja sisikonda kattev rasv,
4 ja mõlemad neerud ja rasv, mis on nende küljes nimmetel, ja maksarasv, mis eraldatagu neerude juurest!
5 Preester süüdaku need altaril põlema tuleohvriks Issandale; see on süüohver.

Kolmas moosese raamat 7:14 Ja ta ohverdagu sellest, igast annist üks kook, tõstelõiv Issandale; see saagu preestrile, kes piserdab tänuohvri verd!

“ISSAND” VAJAB VEREOHVRI IGAT VERETILKA:
Kolmas moosese raamat 7:27 Igaüks, kes sööb mingisugust verd, hävitatagu oma rahva seast!”

Järgnevalt on vaja veel vereohvreid selleks, et eemaldada jehoova saadetud pidalitõve needus:
Kolmas moosese raamat 14:34 Kui te tulete Kaananimaale, mille ma annan teie valdusesse, ja ma panen pidalitõve mõne teie pärandimaa koja külge,
14:49 Ta võtku koja puhastamiseks kaks lindu, seedripuud, helepunast lõnga ja iisopit
50 ning tapku üks lind värske veega saviastja kohal!
51 Ja ta võtku seedripuu, iisop, helepunane lõng ja elus lind ning kastku need tapetud linnu verre ja värskesse vette ja piserdagu koja peale seitse korda!
52 Nõnda ta peab koja puhastama linnu verega, värske veega, elusa linnuga, seedripuuga, iisopiga ja helepunase lõngaga.
53 Siis ta lasku elus lind lahti väljale väljaspool linna; kui ta nõnda on koja eest lepitust toimetanud, siis on see puhas!
54 See on seadus igasuguse pidalitõve ja lubikärna kohta,
55 riiete ja kodade pidalitõve kohta,
56 muhkude, löövete ja valgete laikude kohta,
57 õpetuseks, millal keegi on roojane ja millal ta on puhas. See on seadus pidalitõve kohta.”

Veel jehoovale tehtud vereohvrite näiteid:
Kolmas moosese raamat 8:14- 32
Kolmas moosese raamat 9:1- 24
Kolmas moosese raamat 14:1- 5
Kolmas moosese raamat 14:12-28
Kolmas moosese raamat 23:12-21
Neljas moosese raamat 19:1- 7
Joosua peatükk 10 – ei midagi muud kui massimõrv
Kohtumõistjate 1:1- 18 veel veresaunu ja massimõrvu
Kohtumõistjate 3:27- 31

See muudkui jätkub, lõputu massimõrv ja verevalamine. Sõna “VERI” kasutatakse ikka ja jälle. Võiks arvata, et see kõik võiks olla ilmselge.

Tuleb meeles pidada, et naatsaretlane oli ülim inimohver. Seda “söö tema keha, joo tema verd” korratakse iga kristliku missa/teenistuse ajal üle kogu maailma. Kristlik missa/teenistus: inimvereohvri simulatsioon

Ülaltoodud artikkel ja järgnev YHVH: Tõde "jahve" "jehoova" kohta paljastavad ühe veresauna teise järel ning mittejuutide vallutamise ja genotsiidi juutide käe läbi.


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE