Kümme käsku


Teine moosese raamat, 20
I Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida:

On ilmne, et naatsaretlane väidab end olevat “jumal”. Mis siis jehoova roll on?

Matteuse 4
7 Jeesus lausus talle: „Samuti on kirjutatud: Sina ei tohi kiusata Issandat, oma Jumalat.” [Siin mõeldakse ilmselt jeesust]

8 Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust

Matteuse 28
18 Ja Jeesus astus nende juurde ja kõneles neile: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.

Pauluse kiri Tiitusele 2
13 oodates õndsa lootuse täitumist ning suure Jumala ja meie Päästja Jeesuse Kristuse kirkuse ilmumist.
Nüüd on “jeesus” siis jumal?

Pauluse kiri filiplastele 2
10 et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv nii taevas kui maa peal kui maa all

II Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab!
Mis on siis selle olendi nimi? Jehoova? Jahve? Nii JHVH kui ka YHVH tähendavad, et “ma olen see mis ma olen”. Kumb siis? Shibboleh? Selles jutus on väga vähe mõtet.

III Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema!

Luuka evangeelium 6: 1-5
1 Aga ühel hingamispäeval, kui Jeesus juhtus minema läbi viljapõldude, katkusid tema jüngrid viljapäid, hõõrusid neid käte vahel ja sõid.
2 Mõned variserid ütlesid: „Miks te teete seda, mida ei tohi teha hingamispäeval?”
3 Ja Jeesus vastas neile: „Kas te ei ole seda lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas?
4 Kuidas ta läks Jumala kotta ja võttis ohvrileibu, sõi ja andis oma meestele, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite?”
5 Ja ta ütles neile: „Inimese Poeg on hingamispäeva isand.”


IV Sa pead oma isa ja ema austama:

Matteuse evangeelium 10: 37
37 Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt.

Luuka evangeelium 9: 59-62
59 Teisele ütles ta: „Järgne mulle!” Aga see ütles: „Luba mul enne minna matma oma isa!”
60 Ent tema ütles talle: „Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki!”
61 Aga ka üks teine ütles: „Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!”
62 Aga Jeesus ütles: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!”

Matteuse evangeelium 10: 34-36
34 Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka,
35 sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja miniat tema ämmast,
36 ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed.


V Sa ei tohi tappa!
Jehoova mõrvab:

Teine Moosese raamat 23:27
Ma läkitan sinu eele hirmu ja viin segadusse kõik rahvad, kelle juurde sa tuled, ja teen, et kõik su vaenlased näitavad sulle selga.

Jehoova annab käsu tuhandete tapmiseks:

Teine Moosese raamat 32:27-28
27 Ja ta ütles neile: „Nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Igaüks pangu oma mõõk vööle! Käige edasi ja tagasi leeri väravast väravani ja tapke igaüks, olgu see ka oma vend, sõber või sugulane!”
28 Ja Leevi pojad tegid, nagu Mooses käskis; ja sel päeval langes rahva seast ligi kolm tuhat meest.

Jehoova käsib oma rahval veelgi tappa:

Kolmas Moosese raamat 26:7-8
7 Te ajate taga oma vaenlasi ja need langevad teie ees mõõga läbi.
8 Viis teie seast ajavad taga sadat ja sada teie seast ajavad taga kümmet tuhandet, ja teie vaenlased langevad teie ees mõõga läbi.

On enamgi kui selge, et “issand” ei arva mõrvast ega teiste mõrvama käsutamisest mitte midagi:

Neljas Moosese raamat 1:51
51 Kui elamu läheb teele, siis leviidid võtku see maha, ja kui elamu jääb leeri, siis leviidid seadku see üles; aga võõras, kes sellele ligineb, surmatagu!

Tapmine on jehoovale nii tähtis, et ta kordab iseennast:

Neljas Moosese raamat 3:10
10 Aga käsi Aaronit ja tema poegi, et nad peaksid oma preestriametit! Võõras, kes ligineb, surmatagu!”

Veel rohkem tapmisi koos otseste käskudega osaleda inimsöömises:

Neljas Moosese raamat 21:3
Ja Issand kuulis Iisraeli häält ja loovutas kaananlased ning nad hävitasid need ja nende linnad sootuks. Ja sellele paigale pandi nimeks Horma.
Neljas Moosese raamat 23:24:
Vaata, rahvas tõuseb nagu emalõvi, ajab ennast püsti nagu lõvi. Ei ta heida maha enne, kui saak on söödud ja tapetute veri on joodud.”

Jehoova annab käsu massimõrvadeks:

Neljas Moosese raamat 25:16-17
16 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
17 „Tungige kallale midjanlastele ja lööge nad maha!

Neljas Moosese raamat 31:7
7 Ja nad sõdisid Midjani vastu, nagu Issand oli Moosest käskinud, ja nad tapsid ära kõik meesterahvad.
31:8 Hukatute hulgas nad tapsid Midjani kuningad Evi, Rekemi, Suuri, Huuri ja Reba, viis Midjani kuningat; ka Bileami, Beori poja, nad tapsid mõõgaga.
31:9 Ja Iisraeli lapsed võtsid vangi Midjani naised ja nende lapsed, nad riisusid ära kõik nende veoloomad ja kõik nende karjad ja kogu nende varanduse.
31:10 Ja kõik linnad nende asupaikades ja kõik nende telklaagrid nad põletasid tulega.
31:11 Ja nad võtsid kogu saagi ja kõik võetava inimestest ja loomadest

Jehoova korraldab veel massimõrvu:

Viies Moosese raamat 2
2:20 Ka seda peetakse refalaste maaks; seal elasid muiste refalased, aga ammonlased hüüdsid neid samsummideks:
2:21 suur, arvurikas ja pikakasvuline rahvas nagu anaklased. Aga Issand hävitas nad ammonlaste eest, kes ajasid nad ära ja asusid nende asemele,
2:22 nõnda nagu ta oli teinud Eesavi järglaste heaks, kes elasid Seiris, kelle eest ta hävitas horiidid, nõnda et nad ajasid need ära ja asuvad nende asemel kuni tänapäevani.
2:23 Ja aviidid, kes elasid külades kuni Assani, hävitati kaftoorlaste poolt, kes tulid Kaftoorist ja asusid nende asemele.
2:30 Aga Siihon, Hesboni kuningas, ei tahtnud meid läbi lasta, sest Issand, su Jumal, paadutas ta vaimu ja tegi ta südame kõvaks, et anda teda su kätte, nagu see nüüd ongi sündinud.
2:31 Ja Issand ütles mulle: „Vaata, ma hakkan su kätte andma Siihonit ja tema maad. Hakka seda vallutama, ta maad omandama!”
2:32 Ja Siihon tuli välja meie vastu, tema ja kogu ta rahvas, taplusesse Jahsasse.
2:33 Aga Issand, meie Jumal, andis tema meie kätte ja me lõime teda ja ta poegi ja kogu ta rahvast.
2:34 Ja me vallutasime siis kõik ta linnad ja hävitasime sootuks kõik linna mehed, naised ja lapsed; me ei jätnud alles ühtegi põgenikku.
2:35 Me riisusime endile ainult karjad, samuti saagi vallutatud linnadest.
2:36 Aroerist, mis on Arnoni jõe kaldal, ja jõeorus olevast linnast kuni Gileadini ei olnud linna, mis oleks olnud meile kõrge. Selle kõik andis Issand, meie Jumal, meie kätte.
2:37 Üksnes ammonlaste maad sa ei puudutanud, kogu Jabboki jõe äärt, ja mäestikulinnu ega muud, mida Issand, meie Jumal, oli keelanud.

Neljas Moosese raamat 31
17 Seepärast tapke nüüd kõik poeglapsed, samuti tapke iga naine, kes on meest tunda saanud mehega magades!
18 Aga kõik tütarlapsed, kes ei ole õppinud tundma mehega magamist, jätke endile elama!

Jehoova poolt läbi viidud ja juhitud massimõrvu on vana testament täis. Ülaltoodud tekstid on ainult mõned näited. Nende kõigi siin üles loetlemine läheks väga pikaks.

Nagu isa, nõnda ka poeg. Naatsaretlase tsitaadid:

Luuka evangeelium 19: 27
27 Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees!””

Matteuse evangeelium 10: 34-36
34 Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka,
35 sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja miniat tema ämmast,
36 ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed.


VI Sa ei tohi abielu rikkuda:

Teine Moosese raamat 22
16 Kui keegi võrgutab neitsi, kes ei ole kihlatud, ja magab temaga, siis ta peab mõrsjahinna eest tema enesele naiseks võtma.
17 Aga kui selle isa keeldub teda temale andmast, siis mees vaagigu raha, nagu on mõrsjahind neitsi eest.

Teine Saamueli raamat 12
11 Nõnda ütleb Issand: Vaata, ma lasen sinu oma soost tulla sulle õnnetusi; ma võtan sinu naised su silma ees ja annan su ligimesele ja tema magab su naistega selle päikese paistes.
12 Kuigi sina oled seda teinud salaja, teen mina seda kogu Iisraeli ees ja päise päeva ajal.”

Luuka evangeelium 8:
3 ja Johanna, Heroodese varahoidja Kuusase naine, ja Susanna ja palju teisi, kes neid aitasid oma varaga.

VII Sa ei tohi varastada:

Jehoova käsib heebrealastel varastada egiptlastelt:

Teine Moosese raamat 3
21 Ja ma annan sellele rahvale armu egiptlaste silmis, nõnda et te ära minnes ei lähe mitte tühje käsi:
22 iga naine küsigu oma naabrinaiselt ja võõrana ta kojas elavalt naiselt hõbe- ja kuldriistu ning riideid; pange need selga oma poegadele ja tütardele ja võtke nõnda egiptlastelt saaki!”

Jehoova varastab maad:

Leviticus 14
34 „Kui te tulete Kaananimaale, mille ma annan teie valdusesse, ja ma panen pidalitõve mõne teie pärandimaa koja külge,

Mõrvamine ja varastamine Jehoova käsul:

Neljas Moosese raamat 31:
1 Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
2 „Tasu kätte midjanlastele Iisraeli laste eest! Pärast seda koristatakse sind su rahva juurde.”
3 Siis Mooses rääkis rahvaga, öeldes: „Varustage eneste hulgast mehi sõjaks, et nad läheksid Midjani vastu Issanda poolt Midjanile kätte tasuma!
4 Tuhat meest igast suguharust, kõigist Iisraeli suguharudest läkitage sõtta!”
5 Siis valiti Iisraeli tuhandeist tuhat meest igast suguharust, kaksteist tuhat sõjaks varustatud meest.
6 Ja Mooses läkitas sõtta need tuhat meest igast suguharust, nemad ja preester Eleasari poja Piinehasi, kellel olid kaasas pühad riistad ja märgupasunad.
7 Ja nad sõdisid Midjani vastu, nagu Issand oli Moosest käskinud, ja nad tapsid ära kõik meesterahvad.
8 Hukatute hulgas nad tapsid Midjani kuningad Evi, Rekemi, Suuri, Huuri ja Reba, viis Midjani kuningat; ka Bileami, Beori poja, nad tapsid mõõgaga.
9 Ja Iisraeli lapsed võtsid vangi Midjani naised ja nende lapsed, nad riisusid ära kõik nende veoloomad ja kõik nende karjad ja kogu nende varanduse.
10 Ja kõik linnad nende asupaikades ja kõik nende telklaagrid nad põletasid tulega.
11 Ja nad võtsid kogu saagi ja kõik võetava inimestest ja loomadest

Nagu isa, nõnda poeg:

Luuka evangeelium 19: 29-35
29 Ja see sündis, kui ta jõudis Betfage ja Betaania lähedale mäe juurde, mida hüütakse Õlimäeks, et ta läkitas kaks jüngritest,
30 öeldes: „Minge vastaskülla, kuhu jõudes te leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia!
31 Ja kui keegi peaks teilt küsima: „Miks te ta lahti päästate?”, siis öelge: „Issand vajab teda.””
32 Läkitatud aga läksid ja leidsid kõik, just nagu Jeesus neile oli öelnud.
33 Aga kui nad sälu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile: „Miks te sälu lahti päästate?”
34 Nemad ütlesid: „Issand vajab teda.”
35 Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad sälu peale ning panid Jeesuse tema selga istuma.

Luuka evangeelium 6: 1-5
1 Aga ühel hingamispäeval, kui Jeesus juhtus minema läbi viljapõldude, katkusid tema jüngrid viljapäid, hõõrusid neid käte vahel ja sõid.
2 Mõned variserid ütlesid: „Miks te teete seda, mida ei tohi teha hingamispäeval?”
3 Ja Jeesus vastas neile: „Kas te ei ole seda lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas?
4 Kuidas ta läks Jumala kotta ja võttis ohvrileibu, sõi ja andis oma meestele, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite?”
5 Ja ta ütles neile: „Inimese Poeg on hingamispäeva isand.”


VIII Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana!

On sadu salme mis tõestavad, et jehoova on viljakas valetaja. Mõned jehoova valed:

Moosese esimene raamat 2
16 Ja Issand Jumal keelas inimest ja ütles: „Kõigist aia puudest sa võid küll süüa,
17 aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema!”

Aadam elas veel 930 aastat:
Moosese esimene raamat 5: 5 Nõnda oli kõiki Aadama elupäevi, mis ta elas, üheksasada kolmkümmend aastat; siis ta suri.

IX, X Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega teenijat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!"

Eksisteerib hulgaliselt salme (paljud neist ülal toodud) mis näitavad, jehoova ei austa inimolendeid ega nende vara. See himustas Kaananimaad, nõudis järeleandmatult inimolendite ja loomade vereohverdust ning pidevalt röövis teisi.

Luuka evangeelium 8:
3 ja Johanna, Heroodese varahoidja Kuusase naine, ja Susanna ja palju teisi, kes neid aitasid oma varaga.

Luuka evangeelium 19: 29-35
29 Ja see sündis, kui ta jõudis Betfage ja Betaania lähedale mäe juurde, mida hüütakse Õlimäeks, et ta läkitas kaks jüngritest,
30 öeldes: „Minge vastaskülla, kuhu jõudes te leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia!
31 Ja kui keegi peaks teilt küsima: „Miks te ta lahti päästate?”, siis öelge: „Issand vajab teda.””
32 Läkitatud aga läksid ja leidsid kõik, just nagu Jeesus neile oli öelnud.
33 Aga kui nad sälu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile: „Miks te sälu lahti päästate?”
34 Nemad ütlesid: „Issand vajab teda.”
35 Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad sälu peale ning panid Jeesuse tema selga istuma.


TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE