Jeesus: kõige hullem patune neist kõigist


Kristlased usuvad, et Jeesus on täiuslik, rahumeelne, armastav, tervendav ja mõistev olend. Enamik on liiga laisad, et lugeda fakte. Piibel võib olla kõige enam ostetud raamat, kuid seda loetakse kõige vähem.


Jeesus oli laisk ja looder. Ta ei töötanud kunagi nagu kõik teised.

Ta oli muiduleivasööja ja elas teiste töö ja vaeva arvelt.

Ta oli ebaviisakas ja ebapopulaarne külaline, kes sageli solvas oma võõrustajat.

Ta varastas ja käskis teistel seda teha.

Ta kiitis heaks ja propageeris MÕRVAMIST.

Ta on üks halvimaid silmakirjatsejaid, kes on kunagi eksisteerinud.


Seitse surmapattu:


Uhkus

Jeesus oli väga isekas ja ülbe inimene. Tema valdav negatiivne uhkus ja eneseupitus ilmnesid paljudes pühakirjades:


Ta oli piisavalt ülbe, et solvata oma peremeest ja jätta talle töökoorem, samal ajal kui ta endale kogu tähelepanu haaras, mis viitab äärmuslikule egole:

Luuka 10: 38-42

38 Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine,

Marta nimi, võttis ta vastu.

39 Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha

Issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet.

40 Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse

juurde ning ütles: „Issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis

mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi!”

41 Aga Issand vastas talle: „Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad

ennast paljude asjadega,

42 aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida

ei võeta temalt ära.”


Igaüks, kes ei armasta teda rohkem kui oma vanemaid, ei ole tema vääriline. Mis juhtus sellega, et austa oma isa ja ema? Siin asetab Jeesus end JÄLLE kõrgemale oma järgijate pereliikmetest, mis viitab uhkusele ja äärmisele ülbusele:


Matteuse 10: 37

37 Kes armastab isa või ema rohkem kui mind, ei ole minu vääriline; ja kes armastab poega või tütart rohkem kui mind, ei ole minu vääriline.


See on ka KURJUSE patt - ta on nii armukade igaühe suhtes, kes võiks jagada oma armastust teise suhtes.


Kalli salviga masseerimise nauding oli tähtsam kui salvi müümine ja raha vaestele andmine.


Markuse 14: 3-7

3 Ja Jeesus oli Betaanias pidalitõbise Siimona majas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kellel oli alabasternõu ehtsa ja kalli nardisalviga. Ta murdis alabasternõu katki ja valas salvi Jeesuse pea peale.

4 Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega omavahel: „Milleks see salvi raiskamine?

5 Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui kolmesaja teenari eest ja raha anda vaestele.” Ja nad tõrelesid naisega.

6 Aga Jeesus ütles: „Jätke ta rahule! Miks te tülitate teda? Ta on teinud mulle kauni teo.

7 Vaeseid on teie juures ju alati, ning kui te tahate, võite teha neile head - mind aga ei ole teil alati.


Jeesus nimetab teisi inimesi "koerteks" ja "sigadeks", osutades, et nad on temast palju madalamad:

Matteuse 7: 6

6 Ärge andke seda, mis on püha, koertele, ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad neid ei tallaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki ei kisuks!


Ta väitis, et ta on "suurem" kui Joonas ja Saalomon:


Matteuse 12: 41-42


41Niineve mehed tõusevad kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistavad selle sugupõlve süüdi, sest nemad parandasid meelt Joona jutluse peale, ja vaata, siin on rohkem kui Joona!

42 Lõunamaa kuninganna tõuseb kohtupäeval üles koos selle sugupõlvega ja mõistab ta süüdi, sest tema tuli ilmamaa otsast kuulama Saalomoni tarkust, ja vaata, siin on rohkem kui Saalomon!


Kadedus

Jeesus oli väga kade igasuguse pühendumise või kiindumuse suhtes, mida näidati kellegi teise kui tema enda vastu, isegi lähedaste pereliikmete suhtes, et ta nõudis, et tema jüngrid jätaksid oma perekonnad maha.

Luuka 9: 59-62

59 Teisele ütles ta: „Järgne mulle!” Aga see ütles: „Luba mul enne minna matma oma isa!”

60 Ent tema ütles talle: „Lase surnuil matta oma surnuid, aga sina mine ja kuuluta Jumala riiki!”

61 Aga ka üks teine ütles: „Issand, ma tahan sulle järgneda, kuid luba mul enne jätta hüvasti nendega, kes mul kodus on!”

62 Aga Jeesus ütles: „Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile!”


On veel palju teisi pühakirjakohti, mis paljastavad otseselt jeesuse kadeda pahatahtlikku iseloomu. Need on selles artiklis ära toodud.


Raev

Liigse uhkusetunde, liialdatud enesetähtsustamise, ülbuse ja ülekaaluka veendumuse tõttu olla kõikjal esimene ja olla maailma naba, kannatas jeesus sageli raevu patu all:


Mt 11:20-24

20 Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud:

21 „Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida!+ Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud.

22 Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil!

23 Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini.

24 Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul!”


Jeesus mõistab igavesti hukka, solvab ja ähvardab teisi:


Mt 23:33

33 "Te madu, te viperuste sugu, kuidas te saate pääseda põrgu hukatusest?"


Mk 3: 5

5 5 Ja vaadates neid vihaga ja tundes meelehärmi nende südamekanguse

pärast, ütles Jeesus inimesele: „Siruta käsi!

Johannese 2: 15

15 Ja kui ta oli teinud väikestest nööridest piitsu, ajas ta nad kõik templist välja, lambad ja härjad, ja valas välja rahavahetajate raha ja lükkas lauad ümber.


Ülaltoodud salmis mõistab jeesus hukka templis toimuva rahavahetuse ja ahnuse, kuid oma tegude ja nõudmiste poolest on jeesus kõige ahnem.


Jeesus teeb selgeks, et ta tuleb selleks et tuua maa peale sõda ja konflikti, vihkamist ja vaenu pereliikmete vahel; lõhkuda perekondlikku üksust ja kodu:

Matteuse 10: 34-36

34 Ärge arvake, et ma olen tulnud tooma rahu maa peale; ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka.

35 Sest ma olen tulnud, et panna mees oma isa vastu ja tütar oma ema vastu ja minia oma ämma vastu.

36 Ja inimese vaenlased on need, kes on tema enda pereliikmed.


Ta näitas kannatamatust ja ärritust, kui isa, kelle laps ei osanud rääkida, palus temalt abi. Tema isiklik aeg ja energia olid tähtsamad kui mõne sekundi kulutamine väikese puudega lapse abistamiseks. Ta solvas ka oma jüngrid ja neid, kellega ta abi palumise peale rääkis.


Markuse 9: 19

19 "Oo uskmatu sugupõlv, kui kaua ma olen teie juures? Kui kaua ma pean teid taluma? Tooge ta minu juurde."


Ahnus

Jeesuse vastumeelsus töö suhtes oli äärmiselt ebapraktiline. Kuna ta elas teiste heategevusest, siis olid ajad, mil heategevus ei suutnud tema vajadusi rahuldada, nii et ta varastas.


Laupäeval sõid tema ja tema jüngrid taluniku vilja. Kui temalt küsiti, miks ta rikkus seadust, söödes hingamispäeval, õigustas ta varastamist sellega, et nimetas end "hingamispäeva isandaks".


Luuka 6: 1-5

1 Aga ühel hingamispäeval, kui Jeesus juhtus minema läbi

viljapõldude, katkusid tema jüngrid viljapäid, hõõrusid neid käte

vahel ja sõid.

2 Mõned variserid ütlesid: „Miks te teete seda, mida ei tohi

teha hingamispäeval?”

3 Ja Jeesus vastas neile: „Kas te ei ole seda lugenud, mida tegi

Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas?

4 Kuidas ta läks Jumala kotta ja võttis ohvrileibu, sõi ja andis

oma meestele, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite?”

5 Ja ta ütles neile: „Inimese Poeg on hingamispäeva isand.”


Jeesuse laiskus ja ahnus viisid sageli veel rohkemate vargusteni:

Ta saatis kaks jüngrit varastama eeslit ja varssa. Ta ei mõelnud, kas loomade enda jaoks võtmine paneb raskusi sellele, kellelt ta need varastas. Siin ei ole jeesusel lisaks vargusele ka julgust minna ja neid loomi ise varastada, vaid ta käsib seda teha teistel.


Luuka 19: 29-35

29 Ja see sündis, kui ta jõudis Betfage ja Betaania lähedale mäe juurde, mida hüütakse Õlimäeks, et ta läkitas kaks jüngritest,

30 öeldes: „Minge vastaskülla, kuhu jõudes te leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia!

31 Ja kui keegi peaks teilt küsima: „Miks te ta lahti päästate?”, siis öelge: „Issand vajab teda.””

32 Läkitatud aga läksid ja leidsid kõik, just nagu Jeesus neile oli öelnud.

33 Aga kui nad sälu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile: „Miks te sälu lahti päästate?”

34 Nemad ütlesid: „Issand vajab teda.”

35 Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad sälu peale ning panid Jeesuse tema selga istuma.


Laiskus

Jeesus on alati olnud tuntud oma vihkamise poolest füüsilise töö vastu. Jeesus vihkas ka pesemist ja suplemist: Siin julgustab jeesus mitte pesema:


Matteuse 15: 1-20

1 Siis tuli Jeruusalemmast Jeesuse juurde varisere ja kirjatundjaid, kes ütlesid:

2 „Miks sinu jüngrid astuvad üle esivanemate pärimusest? Nad ei pese oma käsi, kui hakkavad leiba võtma.”

19 sest südamest lähtub kurje mõtteid, mõrvamist, abielurikkumist, hooramist, vargust, valetunnistust, pühaduseteotust.

20 Need on, mis inimest rüvetavad, aga pesemata kätega söömine ei rüveta inimest.”


Markuse 7: 1-9

1 Ja kui variserid ja mõned kirjatundjad, kes olid tulnud Jeruusalemmast, kogunesid Jeesuse juurde,

2 nägid nad mõnda tema jüngritest pühitsemata, see tähendab pesemata kätega leiba söövat.

3 Variserid ja kõik juudid söövad ju alles siis, kui on kamalutäie veega käsi pesnud, kuna nad peavad kinni esivanemate pärimusest.

4 Ja kui nad tulevad turult, siis nad ei söö enne, kui on käsi loputanud, ja on palju muud, mida nad on võtnud pidada: karikate ja kausside ja katelde [ja lavatsite] pesemist.

5 Ja variserid ja kirjatundjad küsisid Jeesuselt: „Miks sinu jüngrid ei käi esivanemate pärimuse järgi, vaid võtavad leiba pühitsemata kätega?”

6 Aga Jeesus ütles neile: „Kui hästi on teist, silmakirjatsejatest, ennustanud Jesaja, nõnda nagu on kirjutatud:

„See rahvas austab mind huultega,

nende süda on aga minust kaugel.

7 Ilmaaegu nad teenivad mind,

õpetades õpetusena inimeste käskimisi.”


8 Te jätate kõrvale Jumala käsu ja peate inimeste pärimust.”

9 Ja Jeesus ütles neile: „Kui osavasti te teete Jumala käsu tühjaks, et aga kindlustada oma pärimust!

Ka lõik kõrbest räägib enda eest. (Matteuse 4: 1-2)


Aplus

Aplus on liigne soov tarbida rohkem kui vaja. Kuigi jeesus jutlustas kasinust, ei kavatsenud ta seda enda jaoks.

Ta muutub kaitsvaks tema ja tema järgijate vastu suunatud kaebuste suhtes, keda on pidevalt nähtud söömas ja joomas.

Luuka 5:33-34

33 Nemad aga ütlesid talle: „Johannese jüngrid paastuvad sageli

ja peavad palveaegu, nõndasamuti ka variseride jüngrid, sinu omad aga

söövad ja joovad.”

34 Jeesus ütles neile: „Kas te võite peiupoisse panna paastuma

sel ajal, kui peigmees on nende juures?

35 Ent päevad tulevad, mil peigmees võetakse neilt ära, küll nad

siis paastuvad neil päevil.”


Ta oli tuntud kui sööja ja joodik.


Luuka 7:34


34 Inimese Poeg on tulnud, sööb ja joob, ja te ütlete: „Ennäe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber!”


Jeesus oli vihane, kui tema tasuta söögi allikad ei olnud kergesti kättesaadavad. Ükskord ta kirus viigipuud, sest neil ei olnud vilja. Puu suri ära.


Markuse 11:12-14, 20-22

12 Ja järgmisel päeval Betaaniast lahkumisel tundis Jeesus nälga

13 ja kui ta kaugelt nägi lehis viigipuud, läks ta vaatama, kas ehk midagi selle otsast on leida. Ja kui ta puu juurde oli tulnud, ei leidnud ta muud kui lehti; sest ei olnud viigimarjade aeg.

14 Ja Jeesus ütles puule: „Ärgu keegi enam iialgi söögu sinust vilja!” Ja ta jüngrid kuulsid seda.

20 Ja varahommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juurteni

ära kuivanud olevat.

21 Ja Peetrus, kes mäletas, ütles Jeesusele: „Rabi, vaata,

viigipuu, mille sa needsid, on ära kuivanud!”

22 Ja Jeesus vastas neile: „Olgu teil usku Jumalasse!


Iha

Iha on ülemäärane iha kehaliste naudingute järele.

Jeesus jutlustas oma järgijatele tsölibaati, kuid kuna ta oli silmakirjalik, ei kohaldanud ta neid õpetusi enda suhtes. Nii mehed* kui ka naised pakkusid talle seksuaalseid teeneid, nagu ka teised toiduga, peavarjuga ja muude vajadustega.

Luuka 8:1-3

1 Mõni aeg hiljem rändas Jeesus linnast linna ja külast külla ning jutlustas ning kuulutas evangeeliumi Jumala riigist. Ja need kaksteist olid temaga

2 ja mõned naised, keda ta oli teinud terveks kurjadest vaimudest ja haigustest: Maarja, keda hüütakse Magdaleenaks, kellest seitse kurja vaimu oli välja läinud,

3 ja Johanna, Heroodese varahoidja Kuusase naine, ja Susanna ja palju teisi, kes neid aitasid oma varaga.


*Markuse evangeeliumis on kustutatud lõigud. Jeesus oli vahekorras ühe oma jüngriga, kui teised enne ristilöömist aias magasid.


Jeesus propageeris ja julgustas MÕRVAMIST isekatel põhjustel:

Luuka 19: 27

27 Aga need mu vaenlased, kes ei tahtnud, et ma nende üle kuningas oleksin, tooge siia ja lööge nad maha minu ees!””


Jeesus mitte ainult ei propageerinud orjapidamist, vaid julgustas ja kiitis heaks orjade väärkohtlemise:

Luuka 12: 47

47 Too teener, kes küll teadis oma isanda tahtmist, ent ei valmistanud ega teinud tema tahtmise järgi, saab palju peksa,


Lisaks sellele, et mäejutlus on eluvastane ja loomuvastane (kunstlik), räägivad jeesuse teod palju valjemini kui tema sõnad ja paljastavad tema tõelise loomuse - suure silmakirjatseja loomuse:

Matteuse 5

1 Aga kui Jeesus nägi rahvahulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha, ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud,

2 avas ta oma suu ja õpetas neid:

3 „Õndsad on need, kes on vaimus vaesed,

sest nende päralt on taevariik.


Jeesus oli KÕIKE, aga mitte "vaene vaimus". Ta oli ülbe, enesekeskne ja seadis alati oma vajadused ja soovid teiste vajadustest ettepoole.

Luuka 10: 38-42

Matteuse 10: 37

(vt. ülaltoodud pühakirjakohti)


4 Õndsad on need, kes leinavad, sest neid lohutatakse.


Matteuse 8:21-22

21 Ja üks teine tema jüngritest ütles talle: 'Issand, luba mind kõigepealt minna ja matta mu isa.

22 Aga Jeesus ütles talle: "Järgne mulle, ja las surnud matavad oma surnuid.


5 Õndsad on tasased,

sest nemad pärivad maa.


6 Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.


Jeesus propageeris ja julgustas avalikult kaost ja seadusetust. Need ebaeetilised, enesetapjalikud, eluvastased õpetused on töötanud õigussüsteemide õõnestamiseks ja hävitamiseks, mille tulemuseks on ohvri karistamine, samal ajal kui kurjategijaid premeeritakse ja julgustatakse nende käitumises. Lõpptulemus on tsivilisatsiooni kokkuvarisemine. Iga liik, mis ei suuda end kaitsta, sureb lõpuks välja. Kui inimkeha ignoreeriks temasse tungivaid mikroobe, baktereid ja viirusi, oleksid peaaegu kõik inimesed vähem kui ühe päevaga surnud. Need õpetused on eluvastased ja mõeldud inimelude hävitamiseks.


Matteuse 5: 38-44

38 Te olete kuulnud, et on öeldud: Silm silma ja hammas hamba vastu!

39 Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette!

40 Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki - jäta talle ka kuub!

41 Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili+ , mine temaga kaks!

42 Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata!

43 Te olete kuulnud, et on öeldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast!

44 Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad,


7 Õndsad on halastajad,

sest nende peale halastatakse.

Jeesus oli kõike muud kui "halastaja". Ta on igavesti inimesi neednud, ähvardanud ja hukkamõistnud.


8 Õndsad on puhtad südamega, sest nemad näevad Jumalat.


Jeesus oli kõike muud kui "puhta südamega".Ta valetas:

Johannese 5: 31

31 Kui ma tunnistaksin iseenese kohta, ei oleks mu tunnistus kehtiv.


Jeesus ütles oma jüngritele, et nad ei sure enne tema teist tulemist:


Matteuse 16: 28

28 Tõesti, ma ütlen teile, on mõned siin seisjatest, kes näevad Inimese Poega tulevat oma Kuningriigiga, veel enne kui nad maitsevad surma.”


Ilm 3: 11

11 Ma tulen varsti. Pea kinni, mis sul on, et ükski sinu pärga ei võtaks!


Ta varastas:


Luuka 19: 29-35

Luuka 6: 1-5

(vt. eespool)


Ta propageeris ja julgustas mõrvamist omapäi:

Luuka 19: 27 (vt eespool)


Ta oli üks halvimaid silmakirjatsejaid, kes on kunagi elanud.

Matteuse 5: 19

19 Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis.


9 Õndsad on rahutegijad,

sest neid hüütakse Jumala lasteks.


Matteuse 10: 34-36

34 Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale! Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka,

35 sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja miniat tema ämmast,

36 ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed.


10 Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik.


Jeesus mõistab õigluse hukka ja tegutseb selle vastu - vaata teisi pühakirjakohti sellel leheküljel.


Matteuse 5: 11

11 Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse.


See on jultunud jeesuse inimkonna vihkamine.


Jeesus jutlustas enese sandistamist:

Matteuse 19: 12

12 On ju abieluks kõlbmatuid, kes nõnda on sündinud emaihust, ja on kohitsetuid, kes on inimeste kohitsetud, ja on kohitsetuid, kes on ise end taevariigi pärast kohitsenud. Kes suudab taibata, taibaku!”


"Eunuhh" on kastreeritud mees; teisisõnu, mees, kellel on munad ära lõigatud. Katoliku kirik kastreeris rutiinselt noori kooripoisse, et vältida nende hääle muutumist.


Matteuse 5: 29-30

29 Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu keha heita põrgusse.

30 Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiu ta maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast kui lasta kogu kehal minna põrgusse.


Jeesust RÕÕMUSTAS LOOMADE VÄÄRKOHTLEMINE:

Matteuse 8: 30-32

30 Aga tükk maad neist eemal oli suur seakari söömas.

31 Kurjad vaimud palusid siis teda: „Kui sa meid välja ajad, siis läkita meid seakarja sisse!”

32 Ja ta ütles neile: „Minge!” Siis need tulid välja ja läksid sigade sisse. Ja vaata, kogu kari sööstis järsakult järve ja uppus.Ühelegi inimesele ei ole ajaloos rohkem vabandusi antud. Selle üksuse õpetuse ja tegude väänamine, moonutamine, muutmine ja otsene valetamine on tavaline nende seas, kes on eksinud ja/või lihtsalt rumalad.


Paljud väidavad, et seda olendit ei ole kunagi eksisteerinud ja/või et see on tähtsusetu. Inimesed, kes neid arvamusi väidavad, on sama ekslikud ja rumalad kui need, kes usuvad, et jeesus oli õiglane inimene. See, kas see olend füüsiliselt eksisteeris või mitte, on ebaoluline. Selle olendi mõju inimkonnale on läbinud ühiskonna iga aspekti, milles enamik meist elab. On miljoneid ja miljoneid, kes kummardavad seda olendit ja propageerivad teda igal tasandil halastamatult. Selle olendi mõju inimkonnale on olnud kohutav. Peaaegu iga sõda, mis on toimunud, on peetud religioossetel eesmärkidel. Miljonitel ja miljonitel on tõsised psühholoogilised häired ja kinnismõtted, mis takistavad neil elamast tervet normaalset elu.


Kurb nimekiri inimkonna vastu toime pandud kuritegudest, mis on toime pandud selle indiviidi tõttu, jätkub ja jätkub.


Ei ole oluline, kas see isik on müüt või füüsiliselt ja ajalooliselt eksisteerinud. Entiteet on reaalsus läbi kõigi suurte ebaõigluste ja toimingute, mis on meid KÕIKI sajandeid tagasi hoidnud ja mis tuleb hävitada.

Need, kes seisavad isikliku vabaduse eest, võitlevad kohtutes lakkamatult kristlaste vastu, kuna nad töötavad järeleandmatult ja kinnisideeliselt selle nimel, et võtta igalt viimast mehelt, naiselt ja lapselt nende vabadus.TAGASI KRISTLUSE PALJASTAMISE LEHELE